Privacy Beleid

GDPR

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens
 

In het kader van de vernieuwde Wet op de Privacy bieden wij u enerzijds de garantie van transparantie over hoe we omgaan met persoonsgebonden gegevens die we verkrijgen tijdens onze samenwerking en anderzijds de zekerheid van vertrouwelijkheid van behandeling van de gegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming/General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). 

Welke gegevens worden verzameld?

  • uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, mailadres, mutualiteitsgegevens
  • gegevens van andere relevante behandelaars (bv. uw huisarts, )
  • de data en de inhoud van de sessies
  • eventueel informatie over of van familieleden of vertrouwenspersonen voor zover dit relevant is voor de begeleiding
  • informatie die u mij bezorgt in het kader van de begeleiding (bv. huiswerkopdrachten, persoonlijke notities, foto’s, mails, SMS…)

​Deze gegevens worden gebundeld om u een kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe.​

Al deze gegevens vallen onder het beroepsgeheim en kunnen enkel worden gedeeld met anderen na uw uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming.

Indien het dossier betrekking heeft op een begeleiding met verschillende partijen (bijvoorbeeld een koppel), dan is toestemming van beide partijen nodig.

 

Alle vertrouwelijke en gevoelige informatie die u met ons deelt, blijft te allen tijde bij de praktijk van uw Therapeut of Coach. Alle notities die we maken tijdens onze gesprekken of interne verslagen die mogelijks gemaakt worden als opvolgingstool, worden op papier bewaard in een afgesloten dossierkast. Mails of gegevens die via een elektronische gegevensdrager werden aangeleverd, worden beveiligd via een beveiligd paswoord. Er worden geen gegevens in de Cloud bewaard omwille van veiligheidsredenen.

Het beroepsgeheim kan in zeer uitzonderlijke gevallen worden doorbroken, bijvoorbeeld in een noodsituatie, waarbij sprake is van een duidelijk en acuut gevaar dat op geen andere manier kan worden afgewend.

Een beperkt aantal persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie en voor boekhoudkundige verwerking.

Tot slot delen we, om kwaliteitsredenen, geanonimiseerde gegevens mogelijks met een supervisor of een intervisiegroep.

Klachtenprocedure

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u verwerkt hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door één van onze verwerkers voor zover dat niet in conflict is met de rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens in bepaalde gevallen door ons te laten overdragen.

Indien u als cliënt meent dat er inbreuken op de verwerking van uw persoonsgegevens zijn gepleegd, kan u een schriftelijke klacht indienen via uw Therapeut of Coach (via het elektronisch formulier beschikbaar op de website). Indien deze interne klachtenafhandeling niet tot een oplossing leidt, staat het de betrokkene vrij om zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit en/of de beroepsvereniging van uw behandelende therapeut of coach.

De Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy commissie): 

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wij dragen de kwaliteit van ons begeleidingswerk van onze therapeuten/coach en ter bescherming van de belangen van u als cliënt hoog in het vaandel. Bent u van mening dat uw therapeut/coach zijn/haar deontologische code heeft overtreden, dan kan u dit bespreken met uw begeleidende therapeut/coach of een klachtenprocedure opstarten.  Een klacht heeft steeds betrekking tot de begeleidingsrelatie of het gedrag van uw therapeut/coach. Een klacht neerleggen kan via de beroepsvereniging van uw behandelende therapeut/coach.

Vereniging Voor Therapeuten In de Interactionele Vormgeving: http://www.vvtiv.be/

Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten (BPC): https://psychologischconsulent.be/

Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden. Intellectuele eigendom de inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. Het is de gebruiker, conform voorgenoemde rechten, wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht. 

Gelinkte websites 

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen. 

Geen aansprakelijkheid 

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website. Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

© 2023  praktijk De Watering | privacy beleid | cookie beleid | website by Nine Concepts BV